Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling op de website van Printthings gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en bent u, na de aankoop van artikelen uit ons assortiment, betalingsplichtig.

1. Identiteit
Anja Maes, handelend onder de naam: PRINTTHINGS
Hoogstraat 33 – 1980 Zemst
België
KBO: 0820.471.728
T +32 (0)478 60 90 05
E anja@printthings.be

2. Toepasselijkheid
1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de orders en verkopen, de offertes en aanbiedingen van Printthings, aan Printthings gegeven opdrachten, door Printthings uitgevoerde werkzaamheden, door Printthings gedane leveringen en andere door Printthings geleverde prestaties via de website van Printthings.

2. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet u 18 jaar of ouder zijn. Als u geen 18 jaar bent, dient de bestelling geplaatst te worden door de ouders of de wettelijke voogd.

3. Bij het plaatsen van een bestelling wordt samen met de bestellingsbevestiging (of ten laatste bij de levering) een kopie van deze algemene voorwaarden bezorgd in een opslagbaar of adrukbaar formaat.

4. Andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden zullen slechts toepasselijk zijn indien dat schriftelijk is overeengekomen. Alle mondelinge afspraken van Printthings zijn vrijblijvend zolang zij door haar niet schriftelijk zijn bevestigd.

3. Aanbod en bestelling
1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in het aanbod. Verder geldt elk aanbod zolang de voorraad strekt. Het aanbod kan te allen tijde door Printthings worden aangepast of ingetrokken zonder dit haar aansprakelijkheid in het gedrang brengt.

2. Printthings betracht steeds zo volledig en nauwkeurig mogelijk te beschrijven wat verkocht wordt en hoe het bestelproces zal verlopen. Desondanks kan het mogelijk zijn dat deze informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Vergissen is echter menselijk en als het overduidelijk is dat het een vergissing betreft, kan Printthings hier niet door gebonden zijn.

3. De bestelling is volledig en de overeenkomst geldt als definitief van zodra de bestelling bevestigd wordt per e-mail en van zodra de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten is goedgekeurd door de uitgever van de kaart.

4. Om een product aan te kopen, dient u het toe te voegen aan het winkelmandje of op “nu kopen” te klikken. Vervolgens wordt u gevraagd om het product af te rekenen, waarna u uw contactgegevens en het bezorgadres dient in te geven. In de laatste stap krijgt u een overzicht van uw bestelling en de eventuele verzendkosten alvorens u naar de betaalpagina wordt gebracht. Eenmaal deze stappen met succes zijn doorlopen, is uw aankoop definitief.

4. De prijs
1. Tijdens de periode die in het aanbod vermeld staat, wijzigen de prijzen niet, behoudens prijswijzigingen die het gevolg zijn van veranderingen in BTW-tarieven. Daarbuiten kan Printthings op elk ogenblik haar prijzen wijzigen.

2. De prijzen gelden inclusief BTW, doch exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

3. Printthings hanteert voor consumenten een minimale orderafname van 10,00 EUR per order, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders overeengekomen. In het geval van retailers bedraagt de minimale orderafname 50,00 EUR.

5. Betaling
Online bestellingen kunnen enkel betaald worden via de betaalmogelijkheden die op de website staan vermeld. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoongsgevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over het internet verstuurd.

6. Herroepingsrecht (enkel voor consumenten)
1. Als de koper een consument is, heeft deze het recht om zijn bestelling tot 14 dagen na ontvangst ervan zonder opgave van reden te herroepen. De koper dient vervolgens binnen een termijn van 14 dagen het product terug te zenden.

2. Het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten wordt aan de koper terugbetaald binnen de 14 dagen nadat Enkel de kosten voor het terugzenden (via post of koerier) zijn voor rekening van de koper zelf. Printthings op de hoogte werd gebracht van de beslissing tot herroeping. Printthings mag wel wachten met het uitvoeren van deze terugbetaling tot het product is terugbezorgd of een haar een bewijs van verzending werd overgemaakt.
3. Zo de koper gebruik wil kunnen maken van dit herroepingsrecht dient hij wel zorgvuldig om te gaan met de bestelling en de verpakking. De bestelling mag enkel in die mate uitgepakt worden als nodig om te kunnen beoordelen of hij het product wil behouden. Bij het terugsturen van het product, dient dit – zo mogelijk – te gebeuren samen met de originele verpakking, alsook dient het product en eventuele toebehoren zich in originele staat te bevinden.

4. Om het herroepingsrecht snel en correct te kunnen uitoefenen, kan de koper gebruik maken van het Europees modelformulier voor herroeping en dit opsturen naar : anja@printthings.be of Hoogstraat 33 – 1980 Zemst. De ontvangst van dit formulier wordt door Printthings per e-mail bevestigd aan de koper.

5. Voormeld herroepingsrecht geldt niet voor de bestelling van producten die op maat van de koper werden gemaakt.

7. Eigendomsvoorbehoud
1. De geleverde producten blijven eigendom van Printthings tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behoudt Printthings zich het recht voor om de producten terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

2. De koper verbindt er zich toe – zo nodig – derden op het eigendomsvoorbehoud van Printthings te wijzen.

3. Printthings behoudt zich een rentierecht voor in geval van een onbetaald gebleven factuur.

8. Klachten
1. Klachten worden door Printthings enkel in behandeling genomen wanneer zij binnen 8 dagen na de levering van de producten schriftelijk (waaronder e-mail) zijn gemeld.

2. Iedere mogelijkheid tot het formuleren van een klacht vervalt zo de producten reeds geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn.

9. Levering
1. Alle producten worden geleverd op het door u bij de bestelling opgegeven adres. De koper is verantwoordelijk voor het correct opgeven van het leveringsadres.

2. Voor bestellingen waarvan de levering plaatsvindt in België, wordt door Printthings beroep gedaan op de diensten van Bpost en geldt er een verzendkost van 6 EUR. Zo de waarde van de bestelling 20 EUR of meer bedraagt, is de verzending binnen België gratis. Bestellingen kunnen gevolgd worden met een track & trace-code.

Verzending naar andere landen geschiedt op aanvraag. Mail hiervoor naar: anja@printthings.be.

3. Printthings zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, maar uiterlijk binnen de 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Alleszins geldt de opgegeven leveringstermijn als indicatief. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, verwittigt Printthings de koper hiervan.

4. De verzending van de producten geschiedt steeds voor rekening en risico van de koper, behoudens wanneer de koper een consument is in welk geval het risico van verlies of beschadiging van de producten overgaat van zodra de koper of een door hem aangewezen derde de producten fysiek in bezit neemt.

5. Printthings kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de bezorgdienst. Enige aansprakelijkheid van Printthings blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de producten waarvan wordt aangetoond door de koper dat hij ze niet ontvangen heeft.

6. Indien de door Printthings geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenstemmen met de producten die besteld werden, dient de koper dit onverwijld en uiterlijk binnen de 8 dagen te melden aan Printthings en deze terug te sturen.

10. Onvoorziene omstandigheden – Overmacht
10.1 In geval van overmacht kan Printthings niet gehouden worden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel haar verplichtingen beëindigen.

10.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil van Printthings die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert, waaronder met name (niet limitatief) totale of gedeeltelijke stakingen binnen of buiten het bedrijf, lock-outs, uitzonderlijke weersomstandigheden, epidemieën, blokkering van distributie of bevoorrading om welke reden ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, blokkering van het computer- of telecommunicatiesysteem, diefstal.

Zo kan ook ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de betrokken uitvoerende personen binnen Printthings een geval van overmacht uitmaken.

11. Intellectuele eigendomsrechten
De website van Printthings, haar logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al haar communicatie is beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Dit geldt tevens voor de door Printthings aangeboden producten.

Noch de levering van de producten, noch de betaling van de prijs strekt tot enige overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten. Het is de koper dan ook verboden gebruik te maken en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten van Printthings of van de betreffende rechthebbenden.

12. Afbeeldingen van producten
De op de website gebruikte afbeeldingen van producten zijn niet op ware grootte weergegeven. Tevens kunnen de kleuren van afgebeelde producten afwijken van de werkelijkheid ten gevolge van de weergave-instellingen van het beeldscherm van de klant/koper.

13. Gegevensbescherming
Printthings leeft de regelgeving inzake de bescherming en verwerking van persoonsgegevens na, zoals deze o.m. terug te vinden valt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG – GDPR).

In de mate er van de klant/koper persoonsgegevens worden ontvangen of verstrekt worden aan Printthings, verklaart laatstgenoemde dat elke verwerking ervan geheel in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving zal verlopen.

Verdere informatie over het privacybeleid van Printthings valt terug te vinden op de website:

https://www.printthingsshop.be/privacyverklaring/

14. Nietigheden – verval van recht
14.1 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De eventueel nietige clausule wordt alsdan vervangen door een clausule die zo dicht mogelijk de geest en economische impact van de ongeldige clausule benadert.

14.2 Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Printthings houdt geenszins een afstand van recht in.

15. Toepasselijk recht en bevoegde instanties
Op alle overeenkomsten die Printthings met haar klanten/kopers afsluit is, ongeacht hun woonplaats, uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.