Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling op de website van printthingsshop gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en bent u, na de aankoop van artikelen uit ons assortiment, betalingsplichtig. 

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer Printthings
Waterkant bus 12 – 2840 Terhagen
België 

T +32(0)478 60 90 05 
E anja@printthings.be 
BTW nummer: BE0820471728

Artikel 2: Toepasselijkheid 
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de orders en verkopen, aan Printthings gegeven opdrachten, door Printthings uitgevoerde werkzaamheden, door Printthings gedane leveringen en andere door Printthings geleverde prestaties via de website van Printthings. Andere condities dan de onderhavige voorwaarden zullen slechts toepasselijk zijn indien dat schriftelijk is overeengekomen. Alle mondelinge afspraken van Printthings zijn vrijblijvend zolang zij door Hello August vof niet schriftelijk zijn bevestigd. 

Artikel 3: Aanbod 
1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Hello August vof niet. Printthings vof is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Hello August vof is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 

2. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met Printthings. 

3.Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Printthings. Printthings kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

Artikel 4: Betaling 
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen via Visa –  MasterCard – Maestro – iDEAL –  Bancontact, vooraf overmaken Printthings is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Minimaal orderbedrag 
Printthings hanteert een minimale orderafname van € 10,00,- per order, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 6: Prijzen 
Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld. 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle bestelde goederen blijven eigendom van Printthings zolang de verkoper nog iets van de afnemer te vorderen heeft. Indien de afnemer zijn verplichtingen betreffende betaling niet tijdig nakomt, heeft Printthings, zonder enige ingebrekestelling, het recht de goederen terug te nemen, in welk geval de aan de levering (-en) ten grondslag liggende overeenkomst (-en) ook zonder rechterlijke tussenkomst is (zijn) verbonden, onverminderd het recht van verkoper tot vergoeding van de schade,gederfde winst en interest. 

2. Dientengevolge is de afnemer vóór bedoelde volledige betaling c.q vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig de uitoefening van zijn bedrijf of de normale bestemming van de goederen. 

3. De afnemer is verplicht de goederen waarop verkoper zijn eigendomsvoorbehoud wenst geldend te maken franco te retourneren binnen 3 dagen van een schriftelijk verzoek daartoe. 

Artikel 8: Reclamaties 
1. Reclamaties worden door Printthings in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na de levering van de goederen schriftelijk of telefonisch zijn gemeld. 
2. Ieder recht op reclamatie vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn. 

Artikel 9: Levering 

  • 1. Printthings opgegeven levertijden zijn vrijblijvend. Printthings is niet     aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan. 
  • 2. Printthings is gerechtigd deelleveringen te doen. 
  • 3. De verzending van de goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. 

Artikel 10: Retourneren van de goederen 
Goederen kunnen door de afnemer niet geretourneerd worden, tenzij bij ontvangst door de afnemer blijkt dat zij beschadigd zijn dan wel gebreken vertonen en dit binnen de 8 dagen na ontvangst werd gemeld aan Printthings via mail of telefoon. 

Artikel 11: Toepasselijk recht 
Alle geschillen die voortspruiten uit of samenhangen met enige offerte, opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie zullen worden berecht volgens Belgisch recht. 

Artikel 12: Afbeeldingen op www.printthingsshop.be
De artikelen in de afbeeldingen bij de productinformatie op de website zijn niet op ware grootte weergegeven. Tevens kunnen de kleuren van de getoonde afbeeldingen van producten uit het assortiment van Printthings afwijken van de werkelijkheid door de instellingen van uw computer beeldscherm. 

Artikel 13: Prijswijzigingen 
Printthings heeft te allen tijden het recht om haar prijzen te wijzigen. 

Artikel 14: Bescherming van uw privacy 
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Printthings gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. 

Artikel 15: Auteursrecht 
Op alle afbeeldingen van Printthings rust auteursrecht. Niets van deze website mag worden gekopieerd opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Printthings, tenzij het gebruikt wordt voor productbeschrijvingen op de website of voor perspublicaties met duidelijke vermelding van onze merknaam. 

Artikel 16: Toepasselijk recht 

Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing, ook indien de afnemer woonplaats in het buitenland heeft.